Obchodní podmínky

Článek 1 Obecná ustanovení


1.1. Následující podmínky platí pro všechny nabídky a všechny smlouvy uzavřené firmou Musterbuch s.r.o. a/nebo všechna opatření firmou provedená. Text těchto všeobecných podmínek bude předložen nejpozději v okamžiku uzavření smlouvy protistranou.
1.2. Odvolání nebo neplatnost některého z ustanovení těchto podmínek se nedotýká platnosti ostatních ustanovení v těchto podmínkách.
1.3. V případě odvolání nebo neplatnosti některého z ustanovení v těchto podmínkách musí být za platné považováno takové ustanovení, které nejvíce odpovídá duchu aktuálního ustanovení.
1.4. Není přípustné, aby se druhá strana odvolávala na jiné všeobecné podmínky. Tyto podmínky jsou použitelné při vyloučení ostatních všeobecných podmínek.
1.5. Případné odchylky od těchto podmínek, které byly někdy v minulosti firmou Musterbuch s.r.o. praktikovány či tolerovány, a to ve prospěch druhé strany, nezakládají této straně žádné právo, aby se na ně později odvolávala nebo požadovala uplatnění takové odchylky za trvalé.
1.6. Protistranou se rozumí v textu těchto podmínek zájemce a smluvní partner firmy Musterbuch s.r.o.

 

Článek 2 Vznik smlouvy


2.1. Všechny nabídky a smlouvy s firmou Musterbuch s.r.o. obsahují odkládací podmínku, aby druhá strana byla úvěruhodná a aby bylo možno smlouvu použít u společnosti úvěrového pojištění, faktoringové společnosti nebo u podniku podobného typu.
2.2. Všechny nabídky firmě Musterbuch s.r.o., k nimž patří i cenové údaje, brožury a ceníky, jsou informativní, ze strany Musterbuchu s.r.o. nezávazné a protistranou nevymahatelné. Musterbuch s.r.o. má právo tyto údaje , obzvláště technické parametry a ceny měnit bez předešlého písemného sdělení.
2.3. Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na základě písemných zakázek protistrany, které byly zaslány poštou, e-mailem nebo faxem. Vyhotovení zakázky předchází nezávazná cenová nabídka firmy Musterbuch s.r.o.. zakázka musí obsahovat následující základní požadavky: obchodní jméno a sídlo protistrany včetně telefonního a faxového spojení; osobu, která je oprávněna za protistranu jednat+ IČO , DIČ ( pokud je registrována jako plátce DPH ); jednoznačné označení předmětu zakázky a množství ( přip. I služby);dodávací podmínky ( místo a čas );osobu, která je odpovědná za převzetí výrobků a eventuelně další specifické požadavky.
2.4. Po obdržení zakázky, zašle Musterbuch s.r.o. protistraně potvrzení zakázky, a to písemné, faxem či mailem. Pokud budou základní údaje ( obsah a charakteristika výrobků, dodávací a platební podmínky ) souhlasit s textem zakázky protistrany, potvrdí Musterbuch s.r.o. s převzetím popř. odesláním potvrzení zakázky svou vůli, písemně zakázku přijmout jako závaznou a tímto okamžikem vzniká smlouva. Pokud Musterbuch s.r.o. nemůže v zakázce uvedené požadavky splnit, zašle protistraně nabídku s možnými variantami zakázky a vyzve protistraně k vyjádření jejího stanoviska.
2.5. Vzniklé smlouvy nemohou být druhou stranou bez písemného souhlasu firmy Musterbuch s.r.o. zrušeny. V případě potvrzeného zrušení jdou všechny dosud vzniklé náklady na materiály a polotovary určené na realizaci zakázky k tíži druhé strany, a sice za ceny uvedené v kalkulacích firmy Musterbuch s.r.o., aniž by tím bylo dotčeno právo firmy Musterbuch s.r.o. na náhradu ušlého zisku. Totéž platí pro ostatní škody vzniklé zrušením smlouvy. V každém případě se při uznaném zrušení druhé straně vyúčtuje nejméně 25 % fakturační hodnoty uvedené v písemnostech.
2.6. Každé další ujednání mezi firmou Musterbuch s.r.o. a druhou stranou, které bylo případně dohodnuto v rámci plnění smlouvy, se posuzuje v souvislosti s firmou Musterbuch s.r.o., jako by bylo realizováno po písemném potvrzení firmy Musterbuch s.r.o.
2.7. V případě, že protistrana bude požadovat další práce v rámci plnění smlouvy, má Musterbuch s.r.o. právo , dát do faktury protistraně náklady spojené s přípravnými pracemi nehledě na to, zda se smlouva uskuteční.

 

Článek 3 Ceny


3.1. Pokud není dohodnuto jinak, rozumějí se všechny ceny bez DPH.
3.2. Všechny ceny uvedené v nabídkách ve smyslu článku 2.2. platí jen pro nabídky a mohou být do doby jejich přijetí změněny.
3.3. Firma Musterbuch s.r.o. má právo dohodnuté ceny po uzavření smlouvy zvýšit z důvodu vnějších faktorů, jako je zvýšení daní, ceny dodavatelů, měnové kurzy, suroviny, přepravné, platy a/nebo sociální dávky, dovozní cla, poplatky a další finanční zatížení.
3.4. U uvedených cenových údajů nevzniká povinnost k dodání jedné části za sjednanou část ceny uvedené pro celek. To platí pro menší odběr, než který byl uveden v nabídce.
3.5. Náklady na balení, které vyžaduje přeprava zboží, jdou k tíži druhé strany, ledaže by bylo dohodnuto jinak.

 

Článek 4 Zboží


4.1. Hmotnost, rozměry, kapacita a jiné údaje uvedené v katalozích, prospektech, oběžnících, inzerátech, vyobrazeních, cenících jakož i v nabídce a smlouvě mají charakter bližšího určení. Odchylky podružného charakteru, které se mohou objevit, stejně jako odchylky obvyklé výrobní tolerance nebo inherentní odchylky na výrobku neopravňují druhou stranu ke zrušení smlouvy a/nebo k požadování náhrady škody.
4.2. Firma Musterbuch s.r.o. má právo za přiměřenou cenu, kterou stanoví, dodat o 10 % více nebo méně, pokud se jedná o zboží, které odebírá od třetí osoby, s většími/menšími výhradami, a/nebo pokud se jedná o obchody nebo služby, u kterých je třeba zohlednit vadné zboží, škody, ztráty při výrobě, úbytky či podobné faktory.
4.3. Firma Musterbuch s.r.o. má právo na dílčí dodávku. Pokud je firma Musterbuch s.r.o. opomenutím nebo jednáním druhé strany donucena k dílčím dodávkám, může druhé straně vyúčtovat dodatečné náklady.
4.4. Nemůže-li firma Musterbuch s.r.o. zkompletovat zakázku z důvodu chybějícího materiálu, který má dodat druhá strana, je oprávněna vyúčtovat veškeré již provedené práce v souladu s potvrzením objednávky, pokud se dodání chybějícího materiálu neuskuteční do čtyř týdnů poté, co firma Musterbuch s.r.o. oznámila, že ještě chybí materiál.

 

Článek 5 Povinnosti druhé strany


5.1. Druhá strana je povinna před uzavřením smlouvy informovat firmu Musterbuch s.r.o. o druhu, povaze a kvalitě materiálů, které bude dodávat. Vykazuje-li materiál úbytek, přírůstek, zbarvení atd. nebo je-li životnost dodávaného materiálu omezena, musí o tom být firma Musterbuch s.r.o. informována rovněž před uzavřením smlouvy.
5.2. Firma Musterbuch s.r.o. neodpovídá za škody, které jsou důsledkem vlastností dodávaného zboží a o kterých nebyla před uzavřením smlouvy informována.
5.3. Firma Musterbuch s.r.o. neručí za krádež, ztrátu a/nebo poškození zboží dodávaného druhou stranou.

 

Článek 6 Přeprava ,dodávka a nebezpečí škody na zboží


6.1. Dodávací termín je považován za splněný, pokud je zboží na vydávacím místě firmy Musterbuch s.r.o. protistraně vydáno nebo předáno prvnímu tuzemskému dopravci.
6.2. Pokud nebylo dohodnuto jinak, je místem plnění dotyčné místo vydání firmy Musterbuch s.r.o.. Pokud protistrana požaduje jiné místo plnění, je tímto místem buď sídlo protistrany nebo v zakázce potvrzené udané místo.
6.3. Náklady, které souvisí s dodávkou na jiné dodávací místo než je vydávací místo firmy Musterbuch s.r.o., jdou na vrub firmy Musterbuch s.r.o., pokud bude doprava realizována cenově nejvýhodnějším způsobem a po nejkratší cestě, jinak půjdou náklady na vrub protistrany. Adekvátní způsob dopravy si zvolí firma Musterbuch s.r.o. podle charakteru zboží a dodávacího místa .
6.4. Riziko ztráty, poškození nebo zničení přechází na protistranu okamžikem předání zboží na vydávacím místě firmy Musterbuch s.r.o. nebo okamžikem předání zboží na prvního dopravce.
6.5. Pokud protistrana zboží nepřevezme , přechází veškeré náklady spojené s opakovanou dodávkou v plné výši na protistranu.
6.6. Protistrana je povinna převzít zboží, překontrolovat množství a typ zboží s dodacím listem či výdejkou,event. balení a výrobky prohlédnout kvůli zjištění viditelných poškození. Pokud nalezne rozpor s dodacím listem, výdejkou event. zjistí viditelné poškození balení či produktů, je povinna tuto skutečnost okamžitě sdělit firmě Musterbuch s.r.o. či dopravci této zásilky a písemně toto uvést na dodací list či výdejku, popř. dodací list dopravce. Při zjištění rozdílu v množství a druhu zboží nebo viditelného poškození je protistrana povinna,tento nedostatek bez prodlení sdělit firmě Musterbuch s.r.o.
6.7. Pokud dá firma Musterbuch k dispozici balicí materiál, musí tento protistrana nejpozději do 3 měsíců po obdržení zboží od firmy Musterbuch s.r.o. vrátit. Náklady s tímto spojené jdou na vrub protistrany.Současně přebírá protistrana riziko v souvislosti s poškozením obalového materiálu, pročež náhrada škody musí být uhrazena, po odpovídající výzvě firmy Musterbuch s.r.o., do 1 měsíce. Obalový materiál je brán jako v dobrém stavu, jedině , že by protistrana posala jeho poškození v nákladovém či dodacím listu.
6.8. Protistrana se postará při dodání zboží o jeho dostatečné uskladnění.

 

Článek 7 Dodací lhůta


7.1. Dodací lhůta může být stanovena, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, pouze přibližně a nesmí být v žádném případě posuzována jako časový limit. Při překročení dodací lhůty nemůže druhá strana v žádném případě uplatnit nárok na náhradu škody nebo zrušení smlouvy.
7.2. Překročení dodací lhůty firmou Musterbuch s.r.o. nedává druhé straně právo ke zrušení zakázky, odmítnutí přijetí zboží, odmítnutí platby za zboží nebo být v prodlení s platbou (ledaže by došlo ke zpoždění dodávky úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti ze strany firmy Musterbuch s.r.o.).
7.3. Pokud při realizaci dodávky uskutečněné firmou Musterbuch s.r.o. spolurozhoduje doba dodání materiálu druhou stranou a je-li tato překročena, stanoví firma Musterbuch s.r.o. jinou dodací lhůtu. Tato nová dodací lhůta je přibližná a nesmí být nikdy chápána jako časový limit. Firma Musterbuch s.r.o. nemůže nikdy ručit za následky, které dodací lhůtu negativně ovlivňují a/nebo za náklady, pokud jsou při dodání zboží druhou stranou poskytnuty z příkazu druhé strany nepravdivé a/nebo neúplné nákladní listy příp. specifikace.
7.4.Při dodávce bez předchozího stanovení dodacího termínu má firma Musterbuch s.r.o. právo, požadovat na protistraně stanovení tohoto termínu, ve kterém má být dodávka realizována. Jestliže v případě dodávky na vyzvání, která je dohodnuta bez předchozího stanovení termínu dodání, nedojde během tří měsíců od uzavření smlouvy k vyžádání všeho zboží, má firma Musterbuch s.r.o. právo vyzvat druhou stranu ke stanovení termínu, do kterého má být uskutečněna kompletní dodávka. Tento termín, který má druhá strana stanovit, nesmí překročit tří měsíce, počítáno ode dne, kdy druhá strana vzala na vědomí oprávněný požadavek firmy Musterbuch s.r.o. Druhá strana se zavazuje, že výše uvedenému požadavku vyhoví. Pokud svému závazku nedostojí, má firma Musterbuch s.r.o. právo na zrušení smlouvy bez soudního zákroku a právo požadovat náhradu škody.
7.5. Pokud nebylo zboží v průběhu tří měsíců po uzavření smlouvy odebráno, má firma Musterbuch s.r.o. právo dát do faktury skladovací náklady za každý měsíc, poté co byla protistrana k tomuto dle smlouvy bez úspěchu vyzvána.

 

Článek 8 Provádění prací/služeb


8.1. Nabídka nebo smlouva může zároveň zahrnovat zakázku na provedení prací.

 

Článek 9 Duševní vlastnictví


9.1. Výkresy, technické popisy, návrhy a kalkulace jsou součástí smlouvy, pokud se na ně odkazuje v nabídce. Pokud se výkres liší od technického popisu, má technický popis přednost.
9.2. Výkresy, technické popisy, návrhy a kalkulace, které jsou firma Musterbuch s.r.o. poskytne v souvislosti s provedením prací, jsou majetkem firmy Musterbuch s.r.o. Výkresy poskytnuté druhou stranou zůstávají majetkem firmy Musterbuch s.r.o, i když smlouva nebude realizována.
9.3. Všechny modely, výkresy, značky a patenty použité při provádění zakázky firmou Musterbuch s.r.o. nesmí druhá strana používat, rozmnožovat a/nebo jinak uvádět do oběhu bez souhlasu firmy Musterbuch s.r.o., bez ohledu na to, zda firma Musterbuch s.r.o. sama je oprávněna nakládat s těmito modely atd., nebo zda je k tomu oprávněna jiná osoba. Firma Musterbuch s.r.o. má právo požadovat od druhé strany odměnu za udělení výše uvedeného souhlasu.

 

Článek 10 Vyšší moc


10.1. Okolnosti, které vznikají mimo vůli a/nebo přispění firmy Musterbuch s.r.o. a které jsou takové povahy, že plnění smlouvy nelze požadovat vůbec nebo v plném rozsahu, zakládají firmě Musterbuch s.r.o. právo na částečné či úplné zrušení smlouvy a/nebo odložení jejího plnění, aniž by jí tím vznikla povinnost náhrady škody.
10.2. Za vyšší moc se považuje skutečnost, kdy Musterbuch s.r.o. neplní v důsledku neuskutečněné nebo ne v celém rozsahu uskutečněné dodávky ze strany svých dodavatelů, války nebo válečného nebezpečí, úplné nebo částečné mobilizace, povstání, občanské války, zákazu importu nebo exportu, opatření českých a/nebo zahraničních orgánů, které ztěžují plnění smlouvy a/nebo je prodražují oproti uzavřené smlouvě, mrazu, vlivu povětrnosti, stávky a/nebo obsazení podniku, epidemií, závad v dopravě, ztráty nebo poškození při přepravě, ohně, potopy, poruch v dodávkách energie, defektů strojů, nedostatku surovin a/nebo nedostatku pracovních sil jak ve firmě Musterbuch s.r.o., tak i u třetích osob, které firmě Musterbuch s.r.o. dodávají materiál a suroviny. Patří sem rovněž okolnosti, které vzniknou při skladování nebo přepravě, za které nenese firma Musterbuch s.r.o. odpovědnost, a tudíž za ně neručí.
10.3. V případě jedné z výše uvedených vyšších mocí je firma Musterbuch s.r.o. povinna písemně protistranu na tuto skutečnost upozornit, jinak se na vyšší moc nemůže odvolávat.

 

Článek 11 Ručení


11.1.Musterbuch s.r.o. ručí za právní i faktické nedostatky, které jsou na zboží v okamžiku jeho dodání protistraně.
11.2. Pokud věci dle smlouvy dodané protistranou jsou použity k výrobě zboží, neručí firma Musterbuch s.r.o. za nedostatky a poškození, které vznikly použitím těchto věcí.
11.3. Nároky z právních nedostatků nevznikají, pokud protistrana věděla v okamžiku uzavření smlouvy o právu někoho třetího nebo musela vědět a nebo pokud byla firma Musterbuch s.r.o. povinna, při plnění smlouvy vycházet z podkladů, které jí byly předloženy protistranou.
11.4. Protistrana je povinna přezkoušet zboží bez prodlení po dodání překontrolovat a pokud tak neučiní, nemůže si dělat nároky z nedostatků zjistitelných kontrolou a zboží platí za nezávadné.
11.5. Protistrana je povinna o tvrzených nedostatcích dát zprávu doporučeně, ve které uvede specifikaci nedostatků a udá konkrétní nároky, které si činí.Současně musí firmě Musterbuch s.r.o. předložit závadné zboží za účelem přezkoušení platného nároku.
11.6. U vadného zboží má protistrana právo vyžadovat opravu zboží, náhradní dodávku či přiměřenou slevu, a taktéž i právo odstoupit od smlouvy, vše dle podmínek § 436 českého Obchodního zákoníku.
11.7. Protistrana je oprávněna, uplatňovat nároky na náhradu škod u firmy Musterbuch s.r.o.jen pokud podnikla veškeré kroky , které směřovaly k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škody bez prodlení firmu Musterbuch s.r.o. informovala a dala k dispozici veškeré podklady vztahující se k vzniku škody.

 

Článek 12 Výhradní vlastnictví a peněžitá záruka


12.1. Veškeré zboží dodané firmou Musterbuch s.r.o. zůstává v jejím vlastnictví do okamžiku úplného zaplacení ceny za všechny věci, které byly druhé straně dodány nebo mají být ještě dodány, jakož i v souvislosti se všemi jejími pohledávkami za práce, které byly nebo mají být provedeny v rámci dodávky zboží, a za to, co firma Musterbuch s.r.o. má od druhé strany požadovat v souvislosti s nedostatečným plněním smlouvy uzavřené s firmou Musterbuch s.r.o., k čemuž patří i náklady na inkaso, úroky a smluvní pokuty.
12.2. Teprve po úplném zaplacení všech pohledávek ve smyslu předešlého odstavce dochází k přechodu vlastnického práva.
12.3. Pokud nedojde k zaplacení splatných pohledávek, v souvislosti s nimiž si firma Musterbuch s.r.o. vyhrazuje vlastnictví, je firma Musterbuch s.r.o. oprávněna bez odkladu a bez soudního zákroku a v případě nutnosti již nyní a do budoucnosti druhou stranou neodvolatelně zmocněna k tomu, aby si zboží odebrala zpět, a druhá strana je v této souvislosti povinna umožnit firmě Musterbuch s.r.o. přístup do všech prostor nacházejících se v podniku druhé strany, to vše aniž by tím byl dotčen nárok firmy Musterbuch s.r.o. požadovat od druhé strany náhradu škody.
12.4. Také v případech odkladu platby, žádosti o odklad platby, návrhu na konkurz nebo likvidace druhé strany má firma Musterbuch s.r.o. výše uvedené právo, ledaže by správce konkursní podstaty nebo likvidátor uznali povinnosti vyplývající ze smlouvy jako závazky konkurzní podstaty, vzniklé z konkurzu.
12.5. Druhá strana má povinnost informovat firmu Musterbuch s.r.o. o případných opatřeních nebo obtížích ze strany třetích osob v souvislosti se zbožím a pohledávkami firmy Musterbuch s.r.o.
12.6. Druhá strana je oprávněna zboží dodané firmou Musterbuch s.r.o., které je ve vlastnictví firmy Musterbuch s.r.o., prodávat dál pro firmu Musterbuch s.r.o., ale pouze za předpokladu, že se tak děje v rámci běžné činnost druhé strany, ledaže by firma Musterbuch s.r.o. druhé straně oznámila, že k tomu již není oprávněna.
12.7. Druhá strana má povinnost zřídit na první vyzvání firmy Musterbuch s.r.o. zástavní právo (bez držby) ve prospěch firmy Musterbuch s.r.o. na zboží dodané firmou Musterbuch s.r.o. pro případ, kdy firma Musterbuch s.r.o. z jakýchkoliv důvodů ztratí vlastnické právo ke zboží, a to jako jistinu za účelem úhrady všech vzniklých i budoucích pohledávek, k nimž náležejí též náklady na inkaso, úroky a smluvní pokuty. Pokud se tak nestane, jsou všechny pohledávky firmy Musterbuch s.r.o. okamžitě splatné a firma Musterbuch s.r.o. je oprávněna zrušit smlouvu nebo smlouvy, aniž by tím byl dotčen její nárok na poskytnutí náhrady škody.
12.8. Protistrana není oprávněna zřídit na zboží dodané firmou Musterbuch s.r.o. ( nehledě na to, zda Musterbuch s.r.o. je stále majitelem) zástavní právo ve prospěch třetí osoby.
12.9. Druhá strana má povinnost na první výzvu firmy Musterbuch s.r.o. předložit bankovní záruku nebo jinou jistinu s ní srovnatelnou jako záruku na úhradu dlužné částky příp. částky za dodávku uskutečněnou v budoucnu. Nebude-li tato záruka poskytnuta, jsou všechny pohledávky firmy Musterbuch s.r.o. okamžitě splatné a firma Musterbuch s.r.o. je oprávněna dle své volby buď ke zrušení smlouvy nebo jejímu pozastavení, aniž by tím byl dotčen její nárok na poskytnutí náhrady škody.

 

Článek 13 Platební podmínky


13.1. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, je faktura splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení.
13.2. Pokud nedojde k úplné úhradě do 14 dnů ode dne vystavení faktury, nachází se druhá strana v prodlení pouhým uplynutím této lhůty, aniž by bylo nutné vyzvání nebo oznámení zpoždění. Firma Musterbuch s.r.o. je pak oprávněna bez soudního zásahu zrušit smlouvu, přičemž nároky, které jí náležejí ve smyslu předešlých ustanovení, zůstanou nedotčeny.
13.3. Pokud nedojde k úhradě do 14 dnů ode dne vystavení faktury, má firma Musterbuch s.r.o. právo účtovat úroky ve výši zákonných úroků s připočtením 2 procent p.a., přičemž část měsíce se pokládá za celý měsíc.
13.4. Dále je druhá strana povinna uhradit všechny náklady firmy Musterbuch s.r.o., které jí vzniknou v souvislosti s inkasem neuhrazených částek, mimo jiné: - faktury od právních zástupců a zástupců v řízení za jejich činnost, s připočtením zákonných úroků, také pokud přesahují položky soudně likvidované; - faktury od právních zástupců a zástupců v řízení za jejich mimosoudní činnost, s připočtením zákonných úroků; přičemž mimosoudní náklady se stanoví ve výši 15 % hlavní částky, minimálně však ve výši 500,00 EUR; - náklady soudního vykonavatele, jednatele a inkasní kanceláře jakož i náklady na exekuci; - náklady na návrh na prohlášení konkurzu; - náklady na skladování v případě přerušení dodávek.
13.5. Úhrada slouží nejdříve ke splacení nákladů na inkaso, následně ke splacení všech splatných úroků a následně ke splacení hlavní částky. Pokud druhá strana nesplatí více faktur, slouží úhrada (s přihlédnutím k ustanovením předchozího odstavce) nejdříve ke splacení nejstarší faktury a následně ke splacení druhé nejstarší faktury atd.
13.6. V případě úhrady směnkou nebo šekem hradí náklady druhá strana. Totéž platí v případě poplatků za dobírku nebo nákladů spojených s telefonickými bankovními příkazy.

 

Článek 14 Započtení / odklady


14.1. Druhá strana si nesmí započíst některou z částek, které dluží firmě Musterbuch s.r.o., proti částkám, které by firma Musterbuch s.r.o. dlužila druhé straně.
14.2. V případě přechodné nemožnosti dodávky není druhá strana oprávněná k odkladu úhrady.
14.3. Druhá strana není rovněž oprávněna odložit úhradu z této smlouvy v souvislosti s nějakou jinou smlouvou, kterou uzavřela s firmou Musterbuch s.r.o.
14.4. Firma Musterbuch s.r.o. má právo pozastavit další práce na tak dlouho, dokud druhá strana nedostojí svým závazkům vůči firmě Musterbuch s.r.o.
14.5. Právo odkladu platí do okamžiku, kdy druhá strana dostojí všem svým závazkům, ledaže by firma Musterbuch s.r.o. využila mezitím práva na zrušení smlouvy. Právo na náhradu škody zůstává přitom nedotčeno.

 

Článek 15 Zrušení smlouvy


15.1. Bez ohledu na ustanovení o zrušení smlouvy uvedená na jiném místě v této smlouvě a bez ohledu na další práva náležející firmě Musterbuch s.r.o., se v okamžiku, kdy byl vyhlášen na druhou stranu konkurz, bylo zažádáno o odklad platby, provedeno zabavení věci za účelem uspokojení věřitele nebo ustanoven poručník nebo kdy dojde jiným způsobem ke zrušení dispoziční pravomoci k majetku nebo části majetku druhé strany, smlouva bez soudního zákroku nebo odkladu ruší, ledaže správce konkurzní podstaty nebo nucený správce uzná závazky vyplývající ze smlouvy jako závazek konkurzní podstaty, vzniklý z konkurzu. , který vzešel z konkurzu.
15.2. Všechny pohledávky, které firma Musterbuch s.r.o. v těchto případech vůči druhé straně ještě má nebo bude mít, jsou okamžitě splatné.
15.3. Druhá strana ručí za škody takto firmě Musterbuch s.r.o. vzniklé, mezi jiným i za škodu v souvislosti s ušlým ziskem a přepravními náklady.

 

Článek 16 Spory


16.1. Všechny spory vzniklé mezi druhou stranou a firmou Musterbuch s.r.o. budou podle volby firmy Musterbuch s.r.o. řešeny soudem, který je k tomu příslušný na základě zákonných ustanovení o příslušnosti soudu, nebo příslušným soudem v České republice.

 

Článek 17 Platnost českého práva


17.1. Všechny (právní) úkony provedené firmou Musterbuch s.r.o., k nimž patří i smlouvy, které uzavřela, podléhají českému právnímu řádu. Užití ustanovení Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno.

 

NAPIŠTE NÁM

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: *VÁŠ EMAIL: *VÁŠ TELEFON:VÁŠ DOTAZ: *

NAPIŠTE NÁM

  • ADRESA:
  • MUSTERBUCH s.r.o.
  • WOLKEROVA 16
  • 589 01 TŘEŠŤ
  • ČESKÁ REPUBLIKA
  • KONTAKT:
  • TEL.: +(420) 567 224 411
  • FAX: +(420) 567 224 413
  • E-MAIL: info@musterbuch.cz